Built with Berta.me

 1. Terms & conditions // Algemene voorwaarden

  This is the dull part, but these terms and conditions are necessary to make sure that there are no misunderstandings and to ensure a pleasant collaboration between you as a client and me as a designer.
  __
  Dit is het saaie gedeelte, maar de voorwaarden zijn nodig om misverstanden te voorkomen en een prettige samenwerking tussen de klant en mij als ontwerper te garanderen.


  1. Payment // Betaling

  1.1 All prices are VAT exclusive. 
  1.2 The informal quotation is an indication for the amount of working hours necessary for the succesfull realization of an assignment. 
  Working hours that do not correspond with the quotation (meaning extra working hours) will always be declared after consultating the client.
  1.3 Rianne Hulshof // graphic design is working with a hourly tariff that is agreed on beforehand by both the designer and the client.
  A fixed payment is negotiable beforehand. 
  1.4 Payment has to be settled within 14 days after the final design is delivered. 
  In case the payment isn't setteled within the mentioned term a payment request wil be send, a second request will entail a rise of costs by 10%. Payment requests will be send with an interim of 14 days. After the third payment request has expired we will contact a collection agency. Costs made in this process will be borne by the client.
  1.5 Printcosts and costs of external parties are excluded and are the client's responsiblity. 
  Inclused printcosts are negotiable beforehand.
  __
  1.1 Prijzen zijn exclusief btw.
  1.2 De vrijblijvende offerte is een indicatie voor het aantal werkuren.
  Extra uren worden na vooraf overleg gedeclareerd.

  1.3 Rianne Hulshof // graphic design werkt met een van te voren afgesproken uurtarief.
  In overleg kan een vast bedrag afgesproken worden.

  1.4 Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na aflevering van het werk.
  Indien niet betaald wordt volgt een herinnering, de tweede herinnering brengt 10% extra kosten met zich mee. Herinneringen volgen met tussenpozen van 14 dagen. Na het verlopen van de derde herinnering zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.
  1.5 Drukkosten en kosten van externe partijen zijn voor rekening van de klant. 
  In overleg kunnen drukkosten in de prijs worden inbegrepen.


  2. Process of the assignment // Opdrachtverloop

  2.1 Quotations expire after 30 calendar days. After this term the quotation will be cancelled.
  2.2 By signing the quotation both parties commit to the agreements made beforehand and mentioned in these terms & conditions.
  Working hours that are made after the quotation is signed will be charged, even if the client decides to withdraw from continuing with the assesment due to matters that are out of our control.
  2.3 After the quotation is signed the client has to pay a deposit of 15% of the expected invoiced amount, unless agreed otherwise in the quotation.
  This deposit has to be settled within 14 days after the quotation is signed.
  2.4 Rianne Hulshof // graphic design will only start the printing procedure after a written agreement from the client.
  2.5 Assesment are to be completed within the agreed period of time.
  Adjustment of this term is negiotiable.
  2.6 Rianne Hulshof // graphic design cannot be held responsible for any mistakes made during the printing process.
  2.7 Rianne Hulshof // graphic will convey easements of our designs after payment is completed and according to the agreements made beforehand.
  __
  2.1 Uitgebrachte offertes hebben een gestandhoudingstermijn van 30 kalenderdagen. Na deze termijn vervalt de offerte.
  2.2 Ondertekening van de offerte is bindend voor alle betrokken partijen. Beide partijen gaan bij ondertekening tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
  Uren die we volgens de opdrachtomschrijving maken na het ondertekenen van de offerte worden gedeclareerd. Ook als de klant besluit de opdracht niet te vervolgen buiten onze schuld om.
  2.3 Na ondertekening van deze offerte dient de klant een aanbetaling te voldoen van 15% van het verwachte factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
  Deze aanbetaling dient tevens plaats te vinden binnen 14 dagen na ondertekening.
  2.4 Rianne Hulshof // graphic design gaat pas over tot drukken na schriftelijke toestemming.
  2.5 De opdracht dient te worden volbracht binnen het afgesproken termijn.
  Deze kan in overleg aangepast worden.
  2.6 Rianne Hulshof // graphic design is niet aansprakelijk voor fouten van de drukker.
  2.7 Rianne Hulshof // graphic design staat gebruiksrechten voor het door ons ontworpen werk pas af na betaling en volgens vooraf bepaalde afspraken.


  3. Copyrights // Auteursrechten

  If you decide to choose Rianne Hulshof // graphic design the design of for your new logo, corporate identity, or other type of graphic design you will get the exclusive easement of the design we made for you. The copyrights, however, will remain reserved to Rianne Hulshof // graphic design. This is registered by law. We can, however, offer you the possiblity to buy part of the copyrights of the design made for you. The difference between buying (part of) the copyright or choosing not to will be explained below.

  3.1 You do not buy part of the copyrights of the design made for you from Rianne Hulshof // graphic design.
  In this case you do have the exclusive easement of the design, which means that:

  • You will receive the design in the following formats: .jpg, .pdf and .gif;
  • You may duplicate, copy, enlarge, or downsize the design;
  • You can only use the design to identify or indicate the service, product, or company depicted in the design; and
  • You are not allowed to change, adjust, change color of, add, or delete anything from the design we made for you.

  3.2 You do buy part of the copyrights of the design made for you from Rianne Hulshof // graphic design.

  • Apart from having the exclusive easements, you are free to adjust the design as you wish; and
  • You will receive the design in the following formats: .jpeg, .pdf, .gif, .eps, .indd, and .ai.

  3.3 There are costs associated with taking over part of the copyrights. These costs amount to thrice the invoiced amount. 
  __
  Als u een logo of huisstijl laat ontwerpen door Rianne Hulshof // graphic design verkrijgt u het exclusieve gebruiksrecht voor uw ontwerp. Het auteursrecht blijft achter bij Rianne Hulshof // graphic design. Dit is bij wet geregeld. Hieronder leest u wat uw rechten zijn als u het auteursrecht wel (gedeeltelijk) of niet overneemt.

  3.1 U neemt de auteursrechten niet over van Rianne Hulshof // graphic design.

  U heeft dan het exclusieve gebruiksrecht op het ontwerp. Dit betekent:

  • U ontvangt het ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpg, .pdf en .gif;
  • U mag het ontwerp verveelvoudigen, kopiëren, vergroten, verkleinen;
  • U mag het ontwerp toepassen slechts ter identificatie/aanduiding van de in de opdracht vastgelegde dienst, product, service of bedrijf; en
  • U mag niets aan het ontwerp zelf veranderen, aanpassen, verkleuren, toevoegen of wegnemen.

  3.2 U neemt de auteursrechten wel over van Rianne Hulshof // graphic design.

  • U heeft naast het exclusieve gebruiksrecht, de volledige vrijheid het ontwerp aan te passen zoals u dat zelf wilt; en
  • U ontvangt het ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpeg, .pdf, .gif, .eps, .indd and .ai.

  3.3 Aan het overnemen van het auteursrecht zijn kosten verbonden. De kosten bedragen drie keer het factuurbedrag.